Ochrona przyrody na Jurze - Ojcowski Park Narodowy


Ojcowski Park Narodowy to najmniejszy z polskich parków narodowych.
Powierzchnia Parku wynosi 2145,62ha, oraz 6777ha otuliny. Obejmuje on środkowy odcinek Doliny Prądnika (od Pieskowej Skały do Prądnika Krzokiewskiego), środkową i dolną część Doliny Sąspówki wraz z dolinkami bocznymi.

Cały obszar Parku zbudowany jest ze skalistych i ławicowych wapieni jurajskich, na wierzchowinie osiągających miąższość ~200m, w dol. ~100m. Obniżenia wypełnione są osadami pochodzenia rzecznolodowcowymi.

Ponad 251ha Parku objęta jest rezerwatami ścisłymi przyrody, w których chroni się m.in.: buczynę karpacką, las grądowy, zespoły zarośli i muraw kserotermicznych.

Na terenie OPN, w Jaskini Ciemnej i J.Oborzysko znaleziono najstarsze ślady osadnictwa sprzed około 120000 lat p.n.e.


Dokładne info o OPN znajdziesz w serwisie Ojcowski Park Narodowy
Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2020 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl