Dział O JURZE - Środowisko naturalne

Jurajska buczyna
Wyżyna Krakowsko - Częstochowska to jeden z najpiękniejszych i najbardziej malowniczych regionów Polski. Wędrując między Doliną Wisły, a przełomem Warty pod Mstowem, podziwiać będziemy bardzo zróżnicowany przyrodniczo i antropogenicznie krajobrazy. Zobaczymy pustynne okolic Błędowa, bagnistą Puszczę Dulowską, czy skaliste i podziurawione jaskiniami Sokole Góry. Różny jest także stopień przekształceń środowiska poprzez działalność człowieka - część zachodnia i południowa to obszary wielkich aglomeracji i przemysłu, wschód to rolnicze obszary, gdzie czas płynie inaczej. W następnych podrozdziałach postaram się przybliżyć zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym Jury, oraz przedstawić główne czynniki kształtujące tereny krasowe.
Czytelnik znajdzie tu również informacje o wpływie, działalności człowieka, a także o działaniach jakie są podejmowane w celu ochrony przyrody.
Mimo, iż jest to bardzo interesująca tematyka, jednocześnie jest to swoista pułapka. Celem witryny jest przedstawienie rzetelnych i ciekawych informacji o Wyżynie , jednak pisząc na tematy ścisłe trudno unikać określeń naukowych, co może zniechęcić pewną grupę czytelników, a dla części będzie to opracowanie zbyt pobieżne.

Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2020 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl